پیری پوست و علل این مشکل

پیری پوست و علل این مشکل

پیری پوست و علل آن :

دو عامل اساسی در بروز پیری پوست نقش دارند.

عوامل درونی و عوامل بیرونی :

عوامل درونی نشان دهنده ی زمینه ی ژنتیک فرد بوده و

ناشی از گذر زمان است و لذا از اراده ی فرد خارج است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب