خواص گیاه دارویی آبنوس چهار و کیانی

خواص گیاه دارویی آبنوس چهار و کیانی.

خواص گیاهی و داروئی آبنوس 4 :

گیاه آبنوس طبع گرم و خشک دارد و برای بند آمدن فوری

خونریزی بینی خاک اره چوب آبنوس را با آب برگ بارهنگ

سائیده کمی به پیشانی بمالید و چند قطره هم در بینی بریزید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب