آیا اگزما بهبود می یابد؟

آیا اگزما بهبود می یابد؟

آیا اگزما بهبود می یابد؟

پاسخ این سوال مثبت است.

اگزما در بسیاری از موارد بهبود می یابد.

اگزمای حساسیتی اطفال در شصت درصد

موارد تا شش سالگی برطرف می شود ولی

مطالعات نشان می دهد که این اطفال در سال های

آینده عمر خود در چهل درصد موارد دچار آسم می شود.

(بیشتر…)

ادامه مطلب